Robòtica col·laborativa

Què és?

ROBÒTICA COL·LABORATIVA

La robòtica col·laborativa fa referència a tots aquells robots que, seguint unes estrictes normes de seguretat, poden desenvolupar les seves tasques al costat d'un ésser humà. Per a diferenciar-los d'altres tipus de robots, també se'n diu "cobots". Tots els robots col·laboratius comparteixen una sèrie de característiques que els diferencien dels robots industrials "clàssics":

Aplicacions

Aplicatius en robòtica col·laborativa

Alimentació de màquines CNC:

Els cobots són ideals per a implementar-los en aplicacions de càrrega i descàrrega de peces en màquines CNC. Aquestes tasques sovint requereixen treballar en espais molt petits, amb presència de lubrificants i la possibilitat de sofrir ferides per part dels operaris. Els cobots són ràpids, fiables i consistents, alliberant els humans d'aquests perills potencials.

Poliment i tallat:

El poliment, tall i escatat han estat tradicionalment tasques difícils d'automatitzar a causa de la precisió, adaptabilitat i consistència requerides. Gràcies als sensors de pressió i a un algorisme de control de força, els col·laboratius estan en disposició d'afrontar aquestes aplicacions amb un 100% de garanties d'èxit.

Caragolat:

El caragolat és una de les aplicacions més vitals en els processos de producció a tot el món. Els robots col·laboratius tenen una sèrie d'avantatges sobre els humans o els robots industrials per a aquesta mena de tasca. Una de les més importants és que tots els caragols quedaran atapeïts a la mateixa pressió, eliminant un possible error humà. Es poden reprogramar en qüestió de minuts i això els converteix en l'opció número 1 per a moltes empreses.

Soldadura:

Els processos de soldadura comporten, en molts casos, accidents, lesions i efectes negatius a llarg termini en els humans. L'automatització d'aquestes tasques fa que desapareguin les conseqüències. A més, els cobots són capaços de realitzar soldadures perfectes i amb acabats immillorables.

Manipulació de peces/muntatges:

Els robots col·laboratius ofereixen una àmplia gamma d'opcions sofisticades de muntatge de peces i poden treballar amb una gran varietat de materials, com a plàstic, fusta, metalls i molts altres. Amb una repetibilidad de 0.02 mm en molts casos, poden confiar en tasques delicades i precises, fins i tot amb càrregues útils elevades. Redueixen significativament la quantitat de mà d'obra humana necessària per a aquestes tasques, a més de poder treballar sense la necessitat d'intervenció humana en l'empresa.

Aplicació de productes de segellament:

L'encolat i l'aplicació de silicones o altres productes semi-sòlids aconsegueixen nous nivells de facilitat, precisió i seguretat. Amb repetibilidades pròximes a 0.02 mm o 0.03 mm, són fàcilment programables quan es tracta d'aplicacions adhesives. Tenen l'avantatge de reduir en gran manera la susceptibilitat a errors que solen ocórrer en operacions manuals.

Control de qualitat:

Gràcies a la utilització de càmeres 2D i 3D d'alta resolució, els cobots adquireixen el sentit de la vista. Aquestes eines es poden utilitzar per a tasques d'inspecció i control de qualitat. Utilitzant la Intel·ligència Artificial (IA), els cobots són capaços de detectar productes basant-se en la identificació del color, forma, distància i ubicació. Això els fa ideals per a tasques de control de qualitat amb l'avantatge que no acumulen fatiga visual i poden treballar indefinidament sense una disminució en el seu rendiment.

Gripper:

La “gripper”, també anomenada “eina”, “mà” o “pinça”, és l'encarregada de retenir un objecte mentre s'executa una operació concreta. Va col·locada en la part inferior d'un braç robòtic i, per tant, és l'extensió final del braç. És una de les parts essencials de tot sistema d'automatització, ja que és l'"intermediari" entre una màquina i el procés productiu. Hi ha diferents tipus adaptats a la tasca que han de realitzar: grippers amb pinces, grippers amb dits flexibles, grippers amb sistemes de buit, grippers per a paletització de caixes, etc. Poden ser accionats de manera pneumàtica, elèctrica, mecànica, etc.

Aplicacions de laboratori:

Molts fabricants de robots col·laboratius tenen en les seves gammes robots específics per a desenvolupar tasques de laboratori. S'utilitzen principalment per a automatitzar el procés de classificació de mostres, fent-lo més eficient i eliminant la possibilitat d'error humà en el procés.

Empaquetado

El empaquetado es un proceso repetitivo que no aporta ningún valor al producto final y puede causar lesiones a los operarios. Con un robot colaborativo se puede automatizar fácilmente este proceso después de haber programado el robot. Se programa y se reprograma en tan solo unos minutos.

Paletización/despaletización:

La paletización está experimentando una revolución gracias a los "cobots". Con estos tipos de robot cualquier persona puede programar fácilmente para paletizar diferentes mosaicos o elementos. Tienen una aplicación específica de paletización donde cambiando solo ciertos parámetros podemos ajustar la forma de trabajar como queramos. Estas estaciones son fácilmente transportables y pueden trabajar en diferentes puntos de la empresa.

Alimentación de máquinas CNC:

Los cobots son ideales para implementarlos en aplicaciones de carga y descarga de piezas en máquinas CNC. Estas tareas a menudo requieren trabajar en espacios muy pequeños, con presencia de lubricantes y la posibilidad de sufrir heridas por parte de los operarios. Los cobots son rápidos, fiables y consistentes, liberando a los humanos de estos peligros potenciales.

Pulido y corte

El pulido, corte o lijado han sido tradicionalmente tareas difíciles de automatizar debido a la precisión, adaptabilidad y consistencia requeridas. Gracias a los sensores de presión y a un algoritmo de control de fuerza, los colaborativos están en disposición de afrontar estas aplicaciones con un 100% de garantías de éxito.

Atornillado

El atornillado es una de las aplicaciones más vitales en los procesos de producción en todo el mundo. Los robots colaborativos tienen una serie de ventajas sobre los humanos o los robots industriales para este tipo de tarea. Una de las más importantes es que todos los tornillos quedarán apretados a la misma presión, eliminando un posible error humano. Se pueden reprogramar en cuestión de minutos y esto los convierte en la opción número 1 para muchas empresas.

Soldadura

Los procesos de soldadura conllevan, en muchos casos, accidentes, lesiones y efectos negativos a largo plazo en los humanos. La automatización de estas tareas hace que desaparezcan las consecuencias. Además, los cobots son capaces de realizar soldaduras perfectas y con acabados inmejorables.

Manipulación de piezas/montajes

Los robots colaborativos ofrecen una amplia gama de opciones sofisticadas de montaje de piezas y pueden trabajar con una gran variedad de materiales, como plástico, madera, metales y muchos otros. Con una repetibilidad de 0.02 mm en muchos casos, pueden confiar en tareas delicadas y precisas, incluso con cargas útiles elevadas. Reducen significativamente la cantidad de mano de obra humana necesaria para estas tareas, además de poder trabajar sin la necesidad de intervención humana en la empresa.

Aplicación de productos de sellado

El encolado y la aplicación de siliconas u otros productos semi-sólidos alcanzan nuevos niveles de facilidad, precisión y seguridad. Con repetibilidades cercanas a 0.02 mm o 0.03 mm, son fácilmente programables cuando se trata de aplicaciones adhesivas. Tienen la ventaja de reducir en gran medida la susceptibilidad a errores que suelen ocurrir en operaciones manuales.

Control de calidad

Gracias a la utilización de cámaras 2D y 3D de alta resolución, los cobots adquieren el sentido de la vista. Estas herramientas se pueden utilizar para tareas de inspección y control de calidad. Utilizando la Inteligencia Artificial (IA), los cobots son capaces de detectar productos basándose en la identificación del color, forma, distancia y ubicación. Esto los hace ideales para tareas de control de calidad con la ventaja de que no acumulan fatiga visual y pueden trabajar indefinidamente sin una disminución en su rendimiento.

Aplicaciones de laboratorio

Muchos fabricantes de robots colaborativos tienen en sus gamas robots específicos para desarrollar tareas de laboratorio. Se utilizan principalmente para automatizar el proceso de clasificación de muestras, haciéndolo más eficiente y eliminando la posibilidad de error humano en el proceso.

Gripper

La “gripper”, también llamada “herramienta”, “mano” o “pinza”, es la encargada de retener un objeto mientras se ejecuta una operación concreta. Va colocada en la parte inferior de un brazo robótico y, por lo tanto, es la extensión final del brazo. Es una de las partes esenciales de todo sistema de automatización, ya que es el "intermediario" entre una máquina y el proceso productivo. Hay diferentes tipos adaptados a la tarea que deben realizar: grippers con pinzas, grippers con dedos flexibles, grippers con sistemas de vacío, grippers para paletización de cajas, etc. Pueden ser accionados de manera neumática, eléctrica, mecánica, etc.

Our Services

We offer a wide variety
of IT services

Web development

We carry more than just good coding skills. Our experience makes us stand out from other web development.

App development

We carry more than just good coding skills. Our experience makes us stand out from other web development.

UI/UX design

Build the product you need on time with an experienced team that uses a clear and effective design process.

QA & testing

Turn to our experts to perform compr ehensive, multi-stage testing and au dicing of your software.

IT consultancy

We carry more than just good coding skills. Our experience makes us stand out from other web development.

Dedicated team

Over the past decade, our customers succeeded by leveraging Intellect soft’s process of building, motivating.

Projectes

Els nostres projectes